Nikhil Basu Trivedi

#568

Principal, Shasta Venturesshastaventures.com/team/nikhil_basu_trivedi

25 Submitted