Sergey Kopov

Sergey Kopov

Founder of Sunday Games
4 points