Tobi Lütke

CEO Shopify
#101086@tobitobi.lutke.com