Shekhar Gurav

Shekhar Gurav

Head of Design, Juspay