Shai Sachs

Shai Sachs

Innovation Platform Director, NGP VAN