Shahar Yakir
CTO, Co-founder @ Guggy, Bits
#148286
@shaharyakir
getbitsapp.com