Ron Gura

Ron Gura

Co-Founder & CEO @Empathy
39 points
24 Upvotes