Harshil Shah

Harshil Shah

Founding Engineer, SeedInvest