Jian Wei Gan

Jian Wei Gan

Ex-TellApart/Twitter engineer