AWS CodeDeploy

Automates code deployments to Amazon EC2