Apollo VII – XVII

Photos taken by NASA’s Apollo program astronauts 1968 – 1972