Anton Verkhovodov
Startup studios, innovation strategy