Tommy Otzen
CEO & Co-Founder of KUBO
#729193
@tommy_otzen
kubo-robot.com