Tommy Otzen

Tommy Otzen

CEO & Co-Founder of KUBO
6 points