Shyngys  Sakypkerey

Shyngys Sakypkerey

co-founder, RobiGroup LLP