Shahar Shpalter
Shahar Shpalter
CEO, Shpaltman inc
#773084@shpaltmanshpaltman.com