Seth Kravitz
Founder, Technori
#16803
@sethkravitz