Sam Shahidi

Sam Shahidi

Co-Founder, Shots

Badges

Veteran
Veteran

Maker History