Rak Garg

Rak Garg

VC @ Bain Capital Ventures
9 points