Shane Pratt
Vice President of Operations
#855040
@prattshane
linkedin.com/in/shanepratt