Alain Parviz Soltani
ML & DL @Rythm, Ex-Entrepreneur First.
#812828@parviz_soltani