Abhishek Sharma

Abhishek Sharma

Seed VC. MD, Nexus Venture Partners.