Oleg Malakhov

Oleg Malakhov

Product Designer, Klarna