Nina Shen Rastogi

Sr. community strategist, Amazon