Natalie Sandman
VC @ Spark Capital
#465731
@nat_sandman