Karthik Shanadi

Cofounder, Greek House

Badges

Veteran