Karishma Shah
Defictionalizing Moonshots @ Google [x]
#429392
@kshah