Klim Khaletski
Copywriter at Wargaming
#1481337
@klim_khaletski