Katharine Zaleski

CoFounder and President, PowerToFly.