Kailash Sundaram
Entrepreneurship & VC. Harvard '19
#1173257@kailash_sundaram