Kailash Sundaram
Entrepreneurship & VC. Harvard '19
#1173257
@kailash_sundaram