Justin Sayarath

Justin Sayarath

senior analyst, kpcb