Genc Doda

Genc Doda

I enjoy marketing and problem-solving.
5 points