Thanos Karpouzis
Lead Android developer @ Babbel
#719983
@droid_coder
thanoskarpouzis.com