Dmytro Holovchuk
MIT Sloan MBA student
#1569225
@dmytro_holovchuk