Dmitry Savostyanov
CPO, GOSU.AI
#1046250
@dmsavostyanov