Dimitrios Kourtesis

Dimitrios Kourtesis

Co-founder & CEO, Goodvidio