Ali Rashidy
Founder at @Notion Startup OS
#2168279
@alirashidy
notionstartup.com