Ali Rashidy

Ali Rashidy

Founder at @Notion Startup
83 points

Badges

Tastemaker
Tastemaker
Tastemaker 5
Tastemaker 5
Gone streaking
Gone streaking

Maker History