Trello Tasks

A Chrome extension that adds checkboxes to Trello