Symbolicons Pro (Kickstarter)

Your friendly, versatile, go-to icon set.