Slack Birthday Bot

Slack bot for celebrating birthdays