Monokai JSON+

Sublime Monokai Theme for JSON.

get it