Horizon: Zero Dawn

Guerrilla's new IP takes a new twist on post apocalyptic