Yoshua Kishi
ADHD/Cognitive Science/Python
#1319988
@yoshua_kishi
holoash.com