Yassine Tahi
Founder, Paris Talent Summit
#718198@yassine_tahi