Yassine Tahi
Founder, Paris Talent Summit
#718198
@yassine_tahi