Yaroslav Kologryvov
Partner Insoft Capital
#704895
@yaroslav_kologryvov