Mika Tuupola

Mika Tuupola

Technology Director, Taevas Ogilvy