Thabo Fletcher
ex-founder, coderbits
#24707
@thabofletcher
degreed.com/thabo