Илья Страйкóв
CTO, Codelnaya
#185075
@straykov
straykov.ru