Sohil Gupta

Sohil Gupta

PayTM, Investor, Technology Evangelist