Shosemaru Yamaguchi

Shosemaru Yamaguchi

CEO, picon inc / TOKYO