Tom Shaughnessy
Crypto Analyst
#1484891
@shaughnessy119